Ιστότοπος Μιχάλη Σετάτου

Ιστότοπος Μιχάλη Σετάτου

Αρχική Επικοινωνία
Αρχική
Επικοινωνία

Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Κατάλογος Δημοσιευμάτων

Η πλήρης εργογραφία του Μιχάλη Σετάτου αναδημοσιεύεται από το περιοδικό Ελληνικά 67, 2018, 251-265.

1. Βιβλία

1969: Tα ετυμολογικά σημασιολογικά ζεύγη λόγιων και δημοτικών λέξεων της κοινής νεοελληνικής, διδ. διατριβή, Α.Π.Θ.

1969: Phonological problems of Modern Greek Koine, Θεσσαλονίκη.

1969: Ελληνοϊνδικά μελετήματα, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινίδης.

1974: Φωνολογία της κοινής νεοελληνικής, Αθήνα, Παπαζήσης.

1994: Γλωσσολογικές μελέτες, ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα 4.

1998: Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες, ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου, Α.Π.Θ.

2. Άρθρα – μη αυτοτελή μελετήματα

1967: «Tο πρόβλημα της εξέλιξης του αρχαίου ελληνικού υ ως τα νέα ελληνικά», Ελληνικά 20, 338-348.

1970: «Comparaison des tablettes mycéniennes sur la base d’une statistique phonétique», Minos 10, 96-108.

1971: «Transformations of emotive meaning in Modern Greek koine», Orbis 20, 458-469.

1973: «Φαινομενολογία της καθαρεύουσας», ΕΕΦΣΠΘ 12, 73-95.

1975: «H αρχιτεκτονική του χώρου στην ποντιακή διάλεκτο», Φίλτρα. Tιμητικός τόμος Σ. Γ. Kαψωμένου, σσ. 375-401, Θεσσαλονίκη.

1976: «Γλωσσική τυπολογία και ταξινόμηση των γλωσσών» (α΄ μέρος), Φιλόλογος 8, 31-51.

1976: «Γλωσσική τυπολογία και ταξινόμηση των γλωσσών» (β΄ μέρος), Φιλόλογος 9, 85-110.

1976: «Γλωσσική τυπολογία και ταξινόμηση γλωσσών» (γ΄ μέρος), Φιλόλογος 10, 158-165.

1976: «Tα γλωσσολογικά κριτήρια για τον καθορισμό του κανόνα», στο Προβλήματα της δημοτικής γλώσσας, σσ. 67-73, Θεσσαλονίκη, «Τέχνη» Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία.

1976: «Φαινομενολογία της καθαρεύουσας», Λόγος και Πράξη 2, 79-99 (αναδημ. από ΕΕΦΣΠΘ 12, βλ. 1973).

1977: «Προβλήματα και μέθοδοι διαλεκτολογίας», 1ο Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Θεσσαλονίκη, 28–30/4/1976), σσ. 23-29, Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.

1978: «Φαινομενολογία της καθαρεύουσας», στο Για τη δημοτική γλώσσα, σσ. 45-80, Αθήνα, Γρηγόρης (αναδημ. από ΕΕΦΣΠΘ 12, βλ. 1973).

1978: «Το γλωσσικό ζήτημα και η καθιέρωση της δημοτικής στα πλαίσια της γενικής γλωσσολογίας», στο Για τη δημοτική γλώσσα, σσ. 81-87, Αθήνα, Γρηγόρης.

1982: «Παρατηρήσεις στον τονισμό της κοινής νεοελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 2. Πρακτικά της 2ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 4-6/5/1981), σσ. 1-16, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη.

1983: «Τροπικότητες του ποντιακού ρήματος», ΕΕΦΣΠΘ 21, 416-438.

1983: «Σημειωτική και γλωσσολογία», Διαβάζω 71, 26-29.

1983-1984: «Παρατηρήσεις στις πτώσεις της νέας ελληνικής», Γλωσσολογία 2-3, 69-74.

1984: «Ο παρακείμενος στην κοινή νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 4. Πρακτικά της 4ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 16-18/5/1983), σσ. 101-113, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη.

1984: «Το γένος και η νεοελληνική κλίση», στο Αφιέρωμα στον καθηγητή Σταμάτη Καρατζά: Αντίχαρη, σσ. 393-397, Αθήνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.

1985: «Παύσεις και προσωδιακά στοιχεία στην κοινή νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 3. Πρακτικά της 3ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσαλονίκη, 26-28/4/1982), σσ. 201-217, Θεσσαλονίκη, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων του Α.Π.Θ.

1985: «Παρατηρήσεις στα ρηματικά επίθετα σε -μένος και -τός της κοινής νεοελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5. Πρακτικά της 5ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 2-4/5/1984), σσ. 73-87, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη.

1985: «Τροπικότητες του ρήματος στην κοινή νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 6. Πρακτικά της 6ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 22-24/5/1985), σσ. 175-182, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη.

1986: «Ακόμη, πια, μόλις, κιόλας», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 7. Πρακτικά της 7ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 12-14/5/1986), σσ. 163-176, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη.

1986: «Συνύπαρξη και ανάμειξη σημειωτικών συστημάτων», στο Α.-Φ. Σπυριδωνίδης, Π. Μαρτινίδης, Κ. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου & Κ.-Β. Σπυριδωνίδης (επιμ.), Η δυναμική των σημείων. Πεδία και μέθοδοι μιας κοινωνιοσημειωτικής, σσ. 25–39, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής.

1987: «Από τα αρχαία στα νέα ελληνικά: φωνολογικές αλλαγές», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 8. Πρακτικά της 8ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 27-29/4/1987). Τιμητική προσφορά στον καθηγητή J. Chadwick, σσ. 187-192, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη.

1987: «H λειτουργική διαμόρφωση του λόγου και η διδασκαλία της», Φιλόλογος 47, 16-23.

1987: «Ο Τριανταφυλλίδης και η εξέλιξη της γλωσσολογίας», στο Τιμητικές εκδηλώσεις για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Μανόλη Tριανταφυλλίδη, σσ. 53-58, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

1988: «H ενότητα της ελληνικής και το γλωσσικό ζήτημα, ελληνικό και ξένο», Φιλόλογος 51, 5-16.

1989: «Tα συστήματα νευμάτων των κωφαλάλων και η γλωσσολογία (με αφορμή του βιβλίο του Aρχιμανδρίτη κ. Γ. Tριανταφυλλίδη)», Φιλόλογος 58, 283-291.

1989: «Mεθοδολογικές παρατηρήσεις σχετικά με ετυμολογίες δάνειων λέξεων της ποντιακής», Ελληνική Διαλεκτολογία 1, 7-13.

1990: «Ελληνική και τουρκική: μερικές περιπτώσεις δανεισμού», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 10. Πρακτικά της 10ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 9-11/5/1989), σσ. 129-139, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη.

1990-1991: «Tο “παράδοξο” και το “ταιριαστό” στη γλώσσα», Γλωσσολογία 9-10, 43-51.

1990-1991: «Γλωσσολογικές παρατηρήσεις στη σερραϊκή χρονογραφία του Παπασυναδινού», Ελληνική Διαλεκτολογία 2, 17-35.

1991: «Tα γλωσσικά λάθη και η αντιμετώπισή τους», Φιλόλογος 63, 17-39.

1991: «Oι λειτουργίες της γλώσσας», Φιλόλογος 65, 167-183.

1991: «Tα ρηματικά ουσιαστικά της κοινής νεοελληνικής», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Tμήματος Φιλολογίας 1, 413-450.

1992: «Ανεξάρτητα καταφατικά και αποφατικά στοιχεία της κοινής νεοελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 12. Πρακτικά της 12ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 18-20/4/1991), σσ. 169-181, Θεσσαλονίκη.

1992: «Συσχετιστές, τελεστές και ενδείκτες της κοινής νεοελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 13. Πρακτικά της 13ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 7-9/5/1992), σσ. 351-369, Θεσσαλονίκη.

1992: «Aπό την κοινωνιολογία της γλωσσολογικής σκέψης» (α΄ μέρος), Φιλόλογος 69, 169-184.

1992: «Aπό την κοινωνιολογία της γλωσσολογικής σκέψης» (β΄ μέρος), Φιλόλογος 70, 252-263.

1992: «Η λειτουργική εκμετάλλευση της ποικιλίας στην κοινή νεοελληνική», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 2, 337-382.

1992: «Υποκοριστικά και μεγεθυντικά της κοινής νεοελληνικής», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 2, 383–408.

1993: «Έμμεσα δεικτικά στοιχεία της επιχειρηματολογίας στην κοινή νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 14. Πρακτικά της 14ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 27-29/4/1993), σσ. 415-429, Θεσσαλονίκη.

1993: «Παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το γραφικό σύστημα της κοινής νεοελληνικής», Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 9, 129-157.

1993: «Ο νεοελληνικός παρακείμενος και η εξέλιξη του νεοελληνικού ρηματικού συστήματος», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 3, 483-522, Θεσσαλονίκη.

1993: «Γλωσσολογικές μελέτες», Ελληνικά 43, 381–401.

1993: «H αναλυτικότητα της νέας ελληνικής (παρατηρήσεις στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας)» (α΄ μέρος), Φιλόλογος 74, 245-254.

1994: «H αναλυτικότητα της νέας ελληνικής (παρατηρήσεις στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας)» (β΄ μέρος), Φιλόλογος 75, 69-80.

1994: «Οι συνδέτες στο σύστημα της ελληνικής», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 4, 516-517.

1994: «Γλωσσικές κατηγορίες της κοινής νεοελληνικής», στο Μ. Σετάτος, Γλωσσολογικές μελέτες. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα 4, σσ. 11-38.

1994: «Μετατροπισμοί της κοινής νεοελληνικής», στο Μ. Σετάτος, Γλωσσολογικές μελέτες. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα 4, σσ. 39-54.

1994: «Η αποδεκτότητα των γλωσσικών πραγματώσεων στην κοινή νεοελληνική», στο Μ. Σετάτος, Γλωσσολογικές μελέτες. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα 4, σσ. 55-72.

1994: «Ιδιολεκτολογία της κοινής νεοελληνικής», στο Μ. Σετάτος, Γλωσσολογικές μελέτες. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα 4, σσ. 73-94.

1994: «Συνειδητή ακυρολεξία και υπαινικτικότητα στην κοινή νεοελληνική», στο Μ. Σετάτος, Γλωσσολογικές μελέτες. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα 4, σσ. 95-112.

1994: «Δευτερεύουσες λειτουργίες και έμμεσες σημασιοδοτήσεις των εκφωνημάτων», στο Μ. Σετάτος, Γλωσσολογικές μελέτες. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα 4, σσ. 113-126.

1994: «Επιχειρηματολογικές χρήσεις πραγματολογικών μορίων στην κοινή νεοελληνική», στο Μ. Σετάτος, Γλωσσολογικές μελέτες. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα 4, σσ. 127-146.

1994: «Επιχειρηματολογικές χρήσεις του λέγω», στο Μ. Σετάτος, Γλωσσολογικές μελέτες. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα 4, σσ. 147-166.

1994: «Φρασεολογήματα και φρασεολογισμοί στην κοινή νεοελληνική», στο Μ. Σετάτος, Γλωσσολογικές μελέτες. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα 4, σσ. 167-184.

1994: «Διλεκτικές και παραπλήσιες λεξιλογικές μονάδες της κοινής νεοελληνικής», στο Μ. Σετάτος, Γλωσσολογικές μελέτες. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα 4, σσ. 185-202.

1994: «Επαναλήψεις και αναδιπλώσεις στην κοινή νεοελληνική», στο Μ. Σετάτος, Γλωσσολογικές μελέτες. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα 4, σσ. 203-222.

1994: «Οι γραμματικές της κοινής νεοελληνικής», Φιλόλογος 78, 288-305.

1994: «Γλωσσολογικές παρατηρήσεις σε ρήματα της κοινής νεοελληνικής», Ελληνικά 44, 423-445.

1994: «Ετυμολογία και ετυμολογικά λεξικά», Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 10, 81-97.

1994-1995: «Πιθανά ποντιακά στοιχεία του ακριτικού έπους (Ε)», Ελληνική Διαλεκτολογία 4. Αφιέρωμα στην ποντιακή, σσ. 5-12.

1994-1995: «Ένα ποντιακό οικογενειακό κείμενο», Ελληνική Διαλεκτολογία 4. Αφιέρωμα στην ποντιακή, σσ. 13-17.

1994-1995: «Τα ποντιακά ναϊλί (εμέν) – νασάν (εσέν) και η ετυμολογία του αλίμονο», Ελληνική Διαλεκτολογία 4. Αφιέρωμα στην ποντιακή, σσ. 19-23.

1994-1995: «Ποντιακές ετυμολογίες», Ελληνική Διαλεκτολογία 4. Αφιέρωμα στην ποντιακή, σσ. 25-38.

1994-1995: «Το ποντιακό πα», Ελληνική Διαλεκτολογία 4. Αφιέρωμα στην ποντιακή, σσ. 39-48.

1995: «Διαφοροποιητικές λειτουργίες προσωδιακών στοιχείων στην κοινή νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 15. Tιμητική προσφορά στον καθηγητή M. Σετάτο. Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 11-14/5/1994), σσ. 33-58, Θεσσαλονίκη.

1995: «Οι προθέσεις της κοινής νεοελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 15. Tιμητική προσφορά στον καθηγητή M. Σετάτο. Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 11-14/5/1994), σσ. 857-891, Θεσσαλονίκη.

1995: «O φυσικός λόγος στην κοινή νεοελληνική», Φιλόλογος 79, 3-11.

1995: «Η γλωσσολογική μελέτη της ποντιακής διαλέκτου», Αρχείον Πόντου 46. Διεθνής επιστημονική ημερίδα: Η ποντιακή διάλεκτος άλλοτε και τώρα (Αθήνα, 8-9/10/1994), σσ. 11-16.

1995: «Παρατηρήσεις στα άρθρα και στις αντωνυμίες της κοινής νεοελληνικής», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 5, 181-214.

1996: «Γενικά σχήματα και κατηγορίες γλωσσικών σημείων», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 16. Πρακτικά της 16ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 4-6/5/1995), σσ. 205-209, Θεσσαλονίκη.

1996: «Nομοτέλεια και ελευθερία στη γλώσσα», στο Χρ. Τσολάκης (επιμ.), Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Α´ Πανελλήνιο Συνέδριο, σσ. 109-117, Θεσσαλονίκη, Κώδικας.

1996: «Οι εκφραστικές προτιμήσεις στη γλώσσα», Φιλόλογος 86, 340-354.

1996: «Παρεμβολή και δανεισμός», Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 12, 73-82.

1996: «Σημειωτικές ελλείψεις στη γλώσσα», στο Α. Λαγόπουλος, Κ. Λαγοπούλου, Β. Τεντοκάλη & Κ. Τσουκαλά (επιμ.), Άνθρωπος ο σημαίνων. Τόμος Ι: Λόγος και Ιδεολογία, σσ. 168–178, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής.

1996: «Οι δρόμοι: Σημειολογικές παρατηρήσεις», στο Α. Λαγόπουλος, Κ. Λαγοπούλου, Β. Τεντοκάλη & Κ. Τσουκαλά (επιμ.), Άνθρωπος ο σημαίνων. Τόμος ΙΙ: Η μεταμοντέρνα ματιά. Ο νοητικός χώρος, σσ. 297–306, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής.

1996-1997: «Παρατηρήσεις στη σειρά των όρων της κοινής νεοελληνικής», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 6, 249-270.

1996-1997: «Οι διαβαθμίσεις στην κοινή νεοελληνική», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 6, 227-248.

1997: «Φορτίσεις και αποφορτίσεις στη γλώσσα», στο Δ. Λυπουρλής & Κ. Μηνάς (επιμ.), Φιλερήμου Αγάπησις. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Αγαπητό Γ. Τσοπανάκη, σσ. 497–509, Ρόδος, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου.

1997: «Οι διαθέσεις στην κοινή νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 17. Πρακτικά της 17ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 22-24/4/1996), σσ. 202-215, Θεσσαλονίκη.

1997: «Trebuie facut», στο Χ. Συμεωνίδης, Ν. Κατσάνης & Χρ. Τζιτζιλής (επιμ.), Graeco-Romanica. Πρακτικά της Ημερίδας της 24/4/1996 στο πλαίσιο της 17ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του A.Π.Θ., σσ. 23-33, Θεσσαλονίκη.

1997: «Γλωσσική διατύπωση και γλωσσικό αίσθημα», Φιλόλογος 88, 151-162.

1997: «Η παιγνιώδης χρήση της γλώσσας», Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 13, 85-98.

1998: «Γενικές παρατηρήσεις στις δευτερεύουσες προτάσεις της κοινής νεοελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 18. Πρακτικά της 18ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 2-4/5/1997), σσ. 452-459, Θεσσαλονίκη.

1998: «Γένεση σημείων», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 11-31.

1998: «Ζωή και εξέλιξη των σημειωτικών συστημάτων», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 32-44.

1998: «Αντικείμενα αναφοράς και σημειολογία», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 45-58.

1998: «Περιπτώσεις προβληματικής σημείωσης», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 59-70.

1998: «Γλωσσολογικές και σημειολογικές παρατηρήσεις στα σχήματα λόγου», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 71-88.

1998: «Κεντρικά και περιφερειακά στοιχεία στη γλώσσα», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 91-99.

1998: «Παρατηρήσεις στην αντίληψη και κατανόηση της γλώσσας», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 100-107.

1998: «Συνειδητός και μη συνειδητός λόγος», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 108-119.

1998: «Διαστάσεις και σχήματα στη γλώσσα», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 120-133.

1998: «Διαφοροποίηση και ισοδυναμία στη γλώσσα», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 134-142.

1998: «Η πολλαπλή δήλωση γλωσσικών κατηγοριών και το σύστημα της κοινής νεοελληνικής», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 145-153.

1998: «Πρόληψη και μετάληψη στην κοινή νεοελληνική», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 154-162.

1998: «Αξιολογικές και εκτιμητικές τροπικότητες της κοινής νεοελληνικής», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 163-173.

1998: «Ρίζα και θέμα στην κοινή νεοελληνική», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 174-181.

1998: «Σχήματα ρηματικών αναδιπλώσεων στην κοινή νεοελληνική», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 182-188.

1998: «Η προστακτική στην κοινή νεοελληνική», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 189-204.

1998: «Η απηχητικότητα του λόγου στην κοινή νεοελληνική», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 205-213.

1998: «Παρατηρήσεις στα τουρκικά δάνεια της κοινής νεοελληνικής», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 217-232.

1998: «Η θαυμαστική-σχολιαστική έγκλιση της αλβανικής και ελληνικά παράλληλα», στο Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες. Τιμητικός τόμος Μ. Σετάτου. ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας. Παράρτημα, σσ. 233-239.

1998: «Παρατηρήσεις στα κύρια ονόματα», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 7, 85-114.

1998: «Γραμματικό και φυσικό γένος στην κοινή νεοελληνική», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 7, 115-136.

1998: «Γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στις πτώσεις της κοινής νεοελληνικής», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 7, 137-166.

1998: «Κριτική, αισθητική και ηθική της γλώσσας», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 7, 167-196.

1998: «Aδύνατες και δυνάμει γλωσσικές κατασκευές», Φιλόλογος 92, 156-164.

1998: «Η ακλισία στην κοινή νεοελληνική», στο S. Lambropoulou (επιμ.), Proceedings of the 12th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (Thessaloniki, 2-4/4/1998), τ. 1, σσ. 140-144, Θεσσαλονίκη.

1998: «Ατέλειες και καλλιέργεια της γλώσσας», στο Χρ. Τσολάκης (επιμ.), Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γ´ Πανελλήνιο Συνέδριο, σσ. 123-130, Θεσσαλονίκη, Κώδικας.

1999: «Μορφές νομοτέλειας στη γλώσσα», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 19. Πρακτικά της 19ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 23-25/4/1998), σσ. 434-446, Θεσσαλονίκη.

1999: «Η τονικότητα», Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 15, 71-78.

1999: «Συστηματικότητα και ανωμαλία (Παρατηρήσεις στην κοινή νεοελληνική)», Συνέδριο για την ελληνική γλώσσα 1976-1996. Είκοσι χρόνια από την καθιέρωση της νεοελληνικής (δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας (Αθήνα, 29/11-1/12/1996), σσ. 101-109, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Γλωσσολογίας.

2000: «Παρατηρήσεις στα ρήματα από ξένες λέξεις στις βαλκανικές γλώσσες», στο Χρ. Τζιτζιλής & Χ. Συμεωνίδης (επιμ.), Βαλκανική γλωσσολογία: συγχρονία και διαχρονία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 30/10-1/11/1997), σσ. 225-234, Θεσσαλονίκη.

2000: «Επιστημολογικές και κοινωνιολογικές παρατηρήσεις στην ελληνική γλωσσολογία μέσα στη νεοελληνική πραγματικότητα», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 20. Πρακτικά της 20ής Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 23-25/4/1999), σσ. 3-11, Θεσσαλονίκη.

2000: «Το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη», στο Χρ. Τσολάκης (επιμ.), Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ε´ Πανελλήνιο Συνέδριο, σσ. 43-46, Θεσσαλονίκη, Κώδικας.

2000-2001 [2002]: «Σύμμεικτα επί των σχημάτων λόγου», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 9, 45-128.

2001: «Σημασιακές τροποποιήσεις, επεκτάσεις και φορτίσεις», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 21. Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 12-14/5/2000), σσ. 667-675, Θεσσαλονίκη.

2001: «Η σημασιακή αλλαγή», στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, σσ. 495-501, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2001: «Γλώσσα και γραμματεία», στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, σσ. 712-719, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2001: «Άφωνος λόγος, αποσιώπηση και σιωπή», στο Γ. Πασχαλίδης & Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Σημειωτική και πολιτισμός. Τόμος 1: Κουλτούρα, λογοτεχνία, επικοινωνία, σσ. 203–211, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής.

2002: «Μια περίπτωση γλωσσικής προοπτικής: όταν η γλώσσα παρακολουθεί τα γεγονότα», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 22. Πρακτικά της 22ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 27-29/4/2001), τ. 1, σσ. 566-572, Θεσσαλονίκη.

2002: «Παρατηρήσεις και σκέψεις σχετικά με τη μετάφραση και τις μεταφράσεις», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 10. Πρακτικά Ζ΄ Συμποσίου Λατινικών Σπούδών (Θεσσαλονίκη, 16-19/10/2002). Στη μνήμη του καθηγητή Α. Χ. Μέγα, σσ. 1-20.

2002: «Πρότυπα, αυτοσχεδιασμός και δημιουργικότητα στη γλώσσα», Φιλόλογος 108, 195-209.

2002: «Πόσο κοινή είναι η κοινή νεοελληνική;», Φιλόλογος 109, 363-371.

2002: «Προσθήκες στο λεξικό της ποντιακής διαλέκτου του Άνθ. Παπαδόπουλου από τα έργα του Χριστοφορίδη-Σάρπογλη», Αρχείον Πόντου 49, 7-28.

2002: «Μόρια και τροπικότητες στην ποντιακή διάλεκτο», Αρχείον Πόντου 49, 29-34. 2002: «Ένα ποντιακό δημόσιο έγγραφο», Αρχείον Πόντου 49, 35-44.

2003: «Βαθμοί στην κοινή νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 23. Πρακτικά της 23ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 17-19/5/2002), τ. 1, σσ. 126-133, Θεσσαλονίκη.

2003: «Στα όρια της γλώσσας», στο Μ. Γεωργιαφέντης, Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, Χρ. Λασκαράτου, Μ. Σηφιανού & Β. Σπυρόπουλος, Σύγχρονες τάσεις στην ελληνική γλωσσολογία. Μελέτες αφιερωμένες στην Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, σσ. 25-39, Αθήνα, Πατάκης.

2003: «Το γλωσσικό σύστημα, η νόρμα και οι γλωσσικές πραγματώσεις της στιγμής», Φιλόλογος 111, 39-44.

2003: «Κυριολεξία–περίφραση–σύντμηση–παράφραση», Φιλόλογος 112, 258-279. 2003: «Παρατηρήσεις στην προφορά και γραφή της κοινής νεοελληνικής», Φιλόλογος 113, 381-390.

2004: «Εναντιοσημία», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24. Πρακτικά της 24ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 9-11/5/2003), σσ. 634-645, Θεσσαλονίκη.

2004: «Νεολογισμοί και πολιτισμική εξέλιξη», Φιλόλογος 115, 119-123.

2004: «Συνοπτικότητα και αναλυτικότητα στη γλώσσα», Φιλόλογος 116, 213-223.

2004: «Συμπλήρωμα του Λεξικού της ποντικής διαλέκτου από τα κείμενα της Συλλογής Ποντιακών Ανεκδότων», Αρχείον Πόντου 50, 105-119.

2004: «Ετυμολογίες ποντιακών στοιχείων του βιβλίου Ίμερα του Αγ. Φωστηρόπουλου», Αρχείον Πόντου 50, 121-138.

2004: «Η αξιολογική διάσταση των σημειωτικών συστημάτων», στο Κ. Τσουκαλά, Ε. Χοντολίδου, Α. Χριστοδούλου & Γ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Σημειωτικά συστήματα και επικοινωνία: Πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή, σσ. 36-47, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής.

2004-2008 [2009]: «Σύμμεικτα επί της σειράς των όρων στην κοινή νεοελληνική», ΕΕΦΣΠΘ. Περίοδος Β΄–Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 11, 83-148.

2005: «Τα υγρά σύμφωνα της κοινής νεοελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 25. Πρακτικά της 25ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 7-9/5/2004), σσ. 546-550.

2005: «Καταστάσεις και μορφές ομιλίας», Φιλόλογος 120, 203-213.

2005: «Ο Ψυχάρης και η κοινή νέα ελληνική», στο Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη (επιμ.), Ο Ψυχάρης και η εποχή του, σσ. 45-51, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2005: «Στη χοάνη της γλώσσας», Φιλόλογος 122, 527-539.

2006: «Γνώση, εκμάθηση και διδασκαλία ξένων γλωσσών», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 26. Πρακτικά της 26ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 14-15/5/2005), σσ. 438-451, Θεσσαλονίκη.

2006: «Παρατηρήσεις στην προφορά και γραφή της κοινής νεοελληνικής», Φιλόλογος 123, 141-149 (αναδημ. από Φιλόλογο 113, βλ. 2003).

2007: «Αδυναμίες και μειονεκτήματα της γλώσσας», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 27. Μνήμη Α.-Φ. Χριστίδη. Πρακτικά της 27ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 6-7/5/2006), σσ. 373-386, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2007: «Semantic change», στο A.-F. Christidis (επιμ.), A History of Ancient Greek: from the Beginnings to Late Antiquity, σσ. 667-676, Cambridge, Cambridge University Press [αγγλ. μτφρ. του «Η σημασιακή αλλαγή», βλ. 2001].

2007: «Language and literature», στο A.-F. Christidis (επιμ.), A History of Ancient Greek: from the Beginnings to Late Antiquity, σσ. 964-973, Cambridge, Cambridge University Press [αγγλ. μτφρ. του «Γλώσσα και γραμματεία», βλ. 2001].

2008: «Μεταγλωσσικές χρήσεις της γλώσσας: μεταγλωσσικός σχολιασμός, αυτοσχολιασμός και αυτοαναφορικότητα στην κοινή νεοελληνική», στο Μ. Θεοδωροπούλου (επιμ.), Θέρμη και φως. Αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη, σσ. 195-204, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

2008: «Πολυλειτουργικότητα και αρνητική λειτουργικότητα», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 28. Γλώσσα και κοινωνία. Πρακτικά της 28ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 21-22/4/2007), σσ. 363-377, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2008: «Παύσεις και αρμοί στην κοινή νεοελληνική», στο Α. Μόζερ - Α. Μπακάκου-Ορφανού - Χ. Χαραλαμπάκης - Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (επιμ.), Γλώσσης χάριν. Tόμος αφιερωμένος από τον Τομέα Γλωσσολογίας στον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη, σσ. 187-195, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

2009: «Περιγραφή και ερμηνεία: οι προκλιτικές προσωπικές αντωνυμίες με ρήματα της κοινής νεοελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 29. Πρακτικά της 29ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 10-11/5/2008), σσ. 183-192, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2010: «Κρυφοί κανόνες στην κοινή νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 30. Μνήμη Μ. Τριανταφυλλίδη. Πρακτικά της 30ής Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 2-3/5/2009), σσ. 541-559, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2010: «Κοινή γλώσσα και κοινή νεοελληνική», Φιλόλογος 140, 220-231.

2011: «Γλωσσικό αίσθημα και κοινή νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 31. Διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής. Πρακτικά της 31ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 16-18/4/2010), σσ. 432-454, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2011: «Δημιουργία και εξέλιξη της κοινής νεοελληνικής», στο Δ. Κουτσογιάννης - Α. Νάκας - Κ. Ντίνας - Γ. Παπαναστασίου - Σ. Χατζησαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «35 χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση» (Δίον Πιερίας, 4-6 Νοεμβρίου 2011), Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2012: «Γενικές κατηγορίες προσωδιακών στοιχείων στην κοινή νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 32. Πρακτικά της 32ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 6-8/5/2011), σσ. 337-353, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2012: «Βοηθητικά στοιχεία της κοινής νεοελληνικής», Φιλόλογος 147, 89-96.

2012: «Περιττά και ανεπαρκή στοιχεία στη γλώσσα», Φιλόλογος 148, 273-278.

2013: «Εμβέλεια των κανόνων: ο σχηματισμός του συγκριτικού βαθμού των επιθέτων της κοινής νεοελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 33. Συντακτικές θεωρίες και η Σύνταξη της ελληνικής. Πρακτικά της 33ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 26-27/4/2012), σσ. 174-190, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2014: «Παραγλωσσικά συστήματα», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 34. Γλώσσα και εκπαίδευση. Πρακτικά της 34ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 17-18/5/2013), 382-400, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2015: «Ο τόνος της φωνής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 35. Πρακτικά της 35ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 9-10/5/2014), 502-509, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2017: «Η ετυμολογία: στόχοι, μέθοδοι, περιοχές», στο Χρ. Τζιτζιλής - Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ελληνική ετυμολογία / Greek etymology, σσ. 212-239, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

Υπό έκδ. «Η ποντιακή διάλεκτος», στο Χρ. Τζιτζιλής (επιμ.), Νεοελληνικές διάλεκτοι, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

3. Βιβλιοκρισίες

1966: «Βιβλιοκρισία του: P. Hr. Ilievski, Ablativot, instrumentalot i lokativot vo najstarite grčki tekstovi (Η αφαιρετική, η οργανική και η τοπική στα παλαιότατα ελληνικά κείμενα), Σκόπια 1961», Ελληνικά 19, 435-438.

1966: «Βιβλιοκρισία του: Δ. Β. Βαγιακάκου, Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών και ανθρωπωνυμικών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962, Αθήνα 1964», Ελληνικά 19, 438-442.

1966: «Βιβλιοκρισία του: Α. Μ. Κολίτση, Περί των κυρίων ονομάτων και επωνύμων των Κυπρίων, 1965», Ελληνικά 19, 442-444.

1967: «Βιβλιοκρισία του: Marie Anne Lindenburg, Βασιλεύω dit du soleil, Βελιγράδι 1964», Ελληνικά 20, 250-253.

1967: «Βιβλιοκρισία του: Σ. Χιωτοπούλου-Μαυρούλια, Τα νέα ελληνικά για ξενόγλωσσους, Αθήνα 1965», Ελληνικά 20, 253-259.

1967: «Βιβλιοκρισία του: Ε. Α. Μπόγκα, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου Α΄, Ιωάννινα 1964», Ελληνικά 20, 259-261.

1968: «Βιβλιοκρισία του: J. V. Otkupščikov, Karijskije nadpisi Afriki (Οι καρικές επιγραφές της Αφρικής), Λένινγκραντ 1966», Ελληνικά 21, 189-192.

1969: «Βιβλιοκρισία του: Sekimoto Itaru, Gendai girishago bumpō (Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας), Οσάκα 1968», Ελληνικά 22, 505-510.

1974: «Βιβλιοκρισία του: Simpozium po grammatičeskoj tipologii sovremennyx balkanskix jazykov (Συμπόσιο γραμματικής τυπολογίας των σύγχρονων βαλκανικών γλωσσών), Μόσχα 1973», Ελληνικά 27, 419-422.

1990: «Βιβλιοκρισία του: P. Mackridge, The Modern Greek language, 1985», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 10. Πρακτικά της 10ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 9-11/5/1989). Παράρτημα, σσ. 1-32, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη.

4. Άλλα κείμενα

1971: Στοιχεία Γενικής Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. [Πανεπιστημιακές παραδόσεις].

1971: Ιστορικοσυγκριτική γραμματική των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, Θεσσαλονίκη, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. [Πανεπιστημιακές παραδόσεις].

1972: Διάγραμμα ιστορίας της ελληνικής (με παραρτήματα: αρχαία ελληνικά αλφάβητα, αρχαία και νέα ελληνική διαλεκτολογία), Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. [Πανεπιστημιακές παραδόσεις].

1977: Εισαγωγή στη Σημειολογία και Σημασιολογία, Θεσσαλονίκη, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. [Πανεπιστημιακές παραδόσεις].

1976: «Nικόλαος Aνδριώτης», Φιλόλογος 10, 168.

1980: «Εναρκτήρια ομιλία», στο Σημειωτική και κοινωνία. Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη, 22-23/6/1979), σ. 19, Αθήνα, Οδυσσέας.

1987: (με τους Εμμ. Κριαρά, Δ. Λυπουρλή & Χρ. Τσολάκη) «Γνωρίζει ο κ. Πρωθυπουργός την ύπαρξη αυτής της επιστολής;», Φιλόλογος 50, 257-258.